پرینت

توضیحات تمرینات لیان گونگ شیبافا – سری دوم

1-    نشست مابو و فشاردادن کف دستها به جلو
پاها را به اندازه عرض شانه ها  باز کنید . مشت ها را در پهلو قرار دهید . سپس مچ ها را بچرخانید  و کف دستها را به جلو فشار دهید . انگشتان دستها به سمت همدیگر باشند. به حالت مابو بنشینید  و پشت را صاف نگه دارید . به حالت  شروع برگردید .دوباره مچ را به داخل بچرخانید  کف دستها را باز کرده  انگشتان به سمت همدیگر باشند . تا جایی که میتوانید در نشست مابو پایین بروید و پشت را صاف نگه دارید . قفسه سینه را تا جایی که میتوانید بکشید و رها کنید .
درمان: برای رهایی از درد در مفاصل مخصوصا در مفاصل زانو
2-    کف دستها را فشار دهید  در حالی که پاها به حالت ضربدر است
پاها را به اندازه عرض شانه ها و مشت ها را در کنار بدن قرار دهید . پای راست را 45  درجه  به داخل  و پای چپ را بطور کامل و 180   درجه بچرخانید . زانوی پای راست را پشت زانوی پای چپ قرار دهید .پایین روید .دست راست را باز کنید و دست چپ  و مچ را بچرخانید  به سمت چپ نگاه کنید . قفسه سینه را باز کنید سپس رها کنید . اول پای راست را بچرخانید بعد پای چپ را . به حالت شروع برگردید و  رها کنید . در سمت دیگر تکرار کنید .
درمان : برای رهایی از دردهای گردن و پشت و مفاصل
3-    خم شدن از بالا تا پایین
پاها را کنار هم نگه دارید .دستها را مشت کرده در پهلو قرار دهید . کف دست راست  را به سمت آسمان باز کنید . بازو را نزدیک گوش نگهدارید. به آرامی مچ دست را گرد کرده قفسه سینه را بکشید . به آرامی به سمت چپ  90 درجه بچرخید . کف دست راست را از بیرون شانه چپ به پایین حرکت دهید . از کنار لگن  سمت چپ  زانوی چپ تا قوزک پای چپ خم شوید . کف دستها  از روی  پاها بگذرد و از کنار قوزک پای راست  به آرامی بالا بیایید . سپس سمت دیگر را انجام میدهیم.
درمان: برای رهایی درد  در شانه ها  پشت و کمر
4-    چرخاندن تنه و سر
به اندازه دو برابر عرض شانه پاها باز کرده ومشتها را در کنار بدن قرار دهید .انگستان پای راست را 45 درجه  به داخل  بچرخانید و پای چپ را در135 درجه قرار دهید زانو را در جهت سر پنجه خم کنید .سپس دست راست را به سمت آسمان بلند کنید و دست چپ را به سمت عقب برده و مچ را گرد کنید . قفسه سینه را بکشید  پشت را گرد کنید .اول  پای چپ و بعد پای راست را برگردانید . در سمت دیگر انجام دهید.
درمان :رهایی درد گردن وپشت

5-    رکاب زدن به چپ و راست
پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و دستها را به کمر زده  پای چپ را بلند کرده بالا  آورید و از زانو خم کرده پاشنه را از روی پای دیگر به سمت پایین فشاردهید .زانوی پای چپ را بالا آورید و بعد به حالت شروع برگردید. با پای راست تکرار کنید.
درمان: رهایی از درد در ران ها و زانوها
6-    ضربه زدن در تمام جهات
پاها را کنار هم نگه دارید و دستها را به کمر بزنید . پای چپ را تا جایی که میتوانید بالا بیاورید سپس پای راست را بالا بیاورید . پای چپ را از بیرون تا جایی که میتوانید بالا بیاورید و سپس پای راست را  بالا بیاورید.
سپس با پای چپ لگد بزنید و بعد با پای راست لگد بزنید.
پای چپ را از پشت تا جایی که میتوانید بالا بیاورید و سپس پای راست را .
درمان: برای رهایی درد در مفاصل  ناحیه لگن و زانو
7-    فشار دادن دستها در چهار جهت
پاها را به اندازه عرض شانه ها و مشتها را در کنار بدن قرار دهید .هر دو دست را به سمت بالا باز میکنیم یک الماس درست کرده و به میان آن نگاه کنید . دستها را مشت کرده پایین بیاورید  و در کنار بدن قرار دهید.
سپس دستها را به بیرون باز کنید  و بدن را  90درجه به چپ بچرخانید به دست چپ نگاه کنید .مشتها را به کنار بدن برگردانید.
حالا به سمت راست حرکت کنید . فراموش نکنید قفسه سینه را بکشید . مشت بسته را برگردانید.
حالا کف دستها را به پهلو باز کنید . انگشت شست را باز کنید و انگشتان دیگر را با هم داشته باشید.قفسه سینه را بکشید سپس رها کنید و مشتها را در کنار بدن قرار دهید .
درمان:برای رفع گرفتگی ها در بازو  مچ  انگشتان ودردهای گردن شانه و خشکی در پایین پشت
8-    کشیدن کمان
یک ونیم برابر عرض شانه ها پا ی چپ را باز کنید کف دستها را به صورت ضربدر روی هم قراردهید سپس مشتها را  به سمت خود برگردانید . دست چپ را باز کرده  به بیرون فشار دهید  .نشست مابو را داشته باشید  بازوی دست راست را به عقب بکشید . قفسه سینه را بکشید .بایستید و دستها از کناردنده ها به پایین فشار دهید . به حالت اول برگردید و قفسه سینه را رها کنید .
پای راست را به بیرون باز کنید  و تکرار کنید .
درمان: رهایی از گرفتگی ها در بازو  مچ و انگشتان
9-    کشیدن بازوها و چرخاندن مچ ها
پا ها را به اندازه عرض شانه ها  و مشتها را در کنار بدن قرار دهید .دستها را  باز کرده  و رو به هم  به سمت بالا ببرید .در کنار گوشها قرار داده و به گوشها فشار آورید .قفسه سینه را بالا بکشید . دستها مشت کرده و مشتها را  به سمت بیرون  بیاورید و تا آنجایی که میتوانید  به عقب ببرید . دوباره انجام دهید. به مشت راست نگاه کنید .
حالا برعکس انجام دهید . کف دستها را به عقب ببرید .کف دستها را به بالا حرکت دهید  و روبروی هم قرار دهید . به گوشها فشار آورید  مشت کرده مشتها را از جلوی بینی و صورت در حالی که پشت دستها روبروی هم قرار دارند به پایین حرکت  دهید و یک دور کامل از داخل به بیرون بچرخانید. در سمت دیگر تکرار کنید.نگاه یکبار به چپ و یکبار به راست میباشد. سپس رها کنید.
درمان: رماتیسم در شانه ها و گرفتگی ها در بازو  مچ  و انگشتان
10-باز کردن بازو ها به سمت جلو و عقب
پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها باز کنید. مشتها را در کنار بدن قرار دهید کف دست راست را باز کرده  و به سمت بالا حرکت دهید و مشت چپ را به سمت عقب ببرید . مچ را گرد کرده و قفسه سینه را تا جایی که میتوانید بالا بکشید نگاه به سمت عقب و مشت میباشد.
درمان : رفع خشکی در قسمت پایین پشت   روماتیسم در شانه ها   گرفتگی ها در بازو و مچ و انگشتان
11-مشت محکم در حال نشست مابو
پا ها را به اندازه یک و نیم برابر عرض شانه ها باز کنید .مشتها را در کنار بدن قرار دهید . سپس مشت چپ را به سمت جلو فشار دهید . در عین حال بازوی راست را تا آنجا که می توانید به سمت عقب حرکت دهید . قفسه سینه را رها کنید  به حالت مابو بنشینید و به حالت شروع  برگردید. حرکت را با دست راست انجام دهید.
درمان: گرفتگی ها در بازو  مچ انگشتان و باعث رهایی دردها در گردن های دردناک  شانه ها  و  رفع خشکی  در قسمت تحتانی پشت
12 – رهایی بازوها و چرخش تنه

پاها را به اندازه عرض شانه ها بگذارید و دستها را بالا بیاورید  در حالی که دست راست در جلوی بدن قرار دارد تا جایی که میتوانید به چپ بچرخید و بعد تا جایی که میتوانید به راست بچرخید . توجه کنید که مچ دست عقب روی مهره ها  و دست دیگر روی شانه قرار میگیرد . بازوها را پایین نگه دارید و شانه ها را رها کنید  وقتی در حال چرخش هستید قفسه سینه را به آرامی رها کنید . این باعث کشش بیشتر میشود و متوجه میشوید که مچ روی مهره ها قرار میگیرد . تا جایی که میتوانید بچرخید بگذارید بازوها آزادانه حرکت کنند .
درمان : رهایی از دردهای رماتیسمی در شانه ها و گرفتگی ها در بازوها و درد پشت
13- ماساژ صورت و نقاط طب سوزنی
پاها را به اندازه عرض شانه ها قرار دهید . کف دستها رابالا آورده به آرامی نوک انگشتان میانی را در گوشه های دهان قرار داده و به سمت بالا ماساژ دهید سپس از آن نقطه  با فشار به  سمت بالا حرکت کنید . گوشه چشمها را به سمت داخل چهار بار ماساژ  دهید .سپس به سمت بالا  روی استخوان فشار آورده به بالای ابروها روید و از روی پیشانی به آرامی  به گوشه ابروها حرکت کنید در شقیقه ها چهار بار با انگشت میانی به سمت جلو ماساژ دهید . سپس دستهارا روی گونه ها قرار داده با چهار انگشت  به آرامی به پایین حرکت دهید . نزدیک گوشها دستها را روی عضلات فک قرار داده مثل شروع  از کنار لبها و بینی به بالای سر روید . چهار انگشت دستها در بالای سر و شست ها در کنار سر به سمت پشت سر حرکت دهید .شستهارا در قسمت پایین جمجمه قرار داده و چهار بار ماساژ ( با شست) دهید. بعد انگشتان دیگر را  پایین آورید  پشت گوشها را بلند کرده با نوک انگشت میانی پشت گوش را به داخل فشار داده و چهار بار ماساژ دهید .
سپس دستها را پایین آورید دست چپ را روبرو  و بالای شکم نگه داشته و با شست دست راست نقطه طب سوزنی شوامی ینگ در دست چپ را که در یک سوم دومین استخوان از بالا است را 24 تا 36 بار ماساژ دهید .سپس دست دیگر را ماساژ دهید.
در هنگام ماساژ دست به جلو نگاه کنید ودر حالی که نوک انگشتان نقطه را لمس میکند به آرامی چشم ها را ببندید . رها کنید.
درمان: برای رهایی عصبی  بیخوابی سرگیجه  سوءهاضمه
14- ماساژقفسه سینه و شکم
پاها را به اندازه عرض شانه ها و دست چپ را روی دست راست قرار دهید . اول بالای شکم  زیر شبکه خورشیدی را در جهت عقربه های ساعت  ماساژ دهید . عمیق جاری اما آرام . شانه ها را منقبض نکنید . بعد از چهار بار ماساژ دایره را بزرگ کنید . حرکت را تا پایین شکم و از بالا تا روی دنده ها بزرگ کنید . چهار بار ماساژ دهید. حالادایره بزرگ را چهار باربرعکس انجام دهید (خلاف عقربه های ساعت )  در موقع ماساژ کف دستها را به آرامی  فشار دهید  و به رو برو نگاه کنید و آرام باشید بعد  زیر شبکه خورشیدی دایره را  کوچک کنید . در حال خرکت دایزه شکم را بالا بکشید و رها کنید ولی شانه ها را بلند نکنید . ریلکس باشید .
درمان : سوءهاضمه
15- شانه زدن مو و چرخاندن تنه
پاها را باندازه عرض شانه بگذارید . کف دست راست را بالای سر و چهار انگشت را روی پیشانی قرار دهید  د رعین حال دست چپ را خم کنید و قسمت مچ را در کمر و روی ستون فقرات قرار دهید . با دست راست به عقب شانه کنید و در انتهای خط رویش مو توقف کنید تنه را به چپ بچرخانید . خط رویش مو را با چهار انگشت دوبار شانه بزنید . به جلو بچرخید و با نوک انگشت میاتی چهار بار بالای گوش را در کنار سر ماساژ دهید . سپس شقیقه را چهار بار ماساژ دهید و دستها را پایین بیاورید  و در سمت دیگر تکرار کنید.
درمان : برای رهایی از سر گیجه و بی خوابی
16- نگه داشتن کف دست و بلند کردن زانو
پاها کنار هم و مشتها را در کمر قرار دهید . وزن را به پای چپ منتقل کنید و دست چپ را بلند کنید کف دست چپ را به بالا و دست راست را به پایین فشار دهید . زانوی پای راست را بلند کنید . به حالت شروع برگردید و در جهت دیگر حرکت را تکرار کنید .
درمان :  برای ضعف هاضمه
17-چرخاندن خم کردن تنه
پاها را به عرض شانه ها و مشتها را در کمر قرار دهید .دستها را به سمت بالا باز کرده و در کنار گوشها نگه دارید و شکل الماس درست کنید . نگاه به بالا است . قفسه سینه را بکشید و دستها را از طرفین باز کرده به عقب ببرید (نگاه به دست چپ است ) در پشت بدن  در حالی که انگشتان  رو به هم هستند  به چپ بچرخید. سپس به راست بچرخید. بعد روبه جلو تا جایی که میتوانیدپایین روید و خم شوید. نگاه  را به روبرو نگه دارید  و به نقطه شروع برگردید و تا جایی که میتوانید به عقب  روید . حرکت را تکرار کنید  و به دست راست نگاه کنید.
درمان :  برای ضعف و دردهای شدید در ناحیه پشت
18-باز کردن  قفسه سینه با دستهای کشیده
پاها را به اندازه عرض شانه  و دستها را به حالت ضربدر در جلوی بدن قرار دهید . دست چپ  روی دست راست  قرار دارد . دستها را بلند کرده در بالای سر  به شکل v باز کنید و پاشنه پاها را هم بلند کنید . به حالت شروع برگردید . برای تکرار دست راست را روی دست چپ قرار دهید.
درمان:  هضم غذاتدوین و تنظیم : استاد فرزانه داوری
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدهرگونه کپی برداری از این مطلب بدون مجوز کتبی پی گرد قانونی دارد