Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

تولد تای چی

گفتگويي با استاد وو ونهان  (نسل پنجم وو/هاو تاي چي چوان)

قسمت اول
 
مصاحبه كننده: ديو برت (در تاريخ سوم نوامبر سال2008)


بسياري از مردم دركشور آمريكا با سبك وو/هاو تاي چي چوان نا آشنا هستند. براي شروع گفتگو مايلم براي خوانندگان تفاوت هاي بين سبك يانگ و وو /هاو را توضيح دهيد.

- استاد: اجازه مي خواهم كه سوال شما را در دو بخش پاسخ بدهم. نخست در مورد اينكه چرا سبك ما را وو/هاو مي خوانند. دراواسط سلسله ي چينگ در استان هوبي، شهرستان يونگ نيان، شهرگوانگ فو دو استاد برجسته و مشهور تاي چي مي زيستند . يانگ لوچان (1799-1873 ) و ديگري وو يوشيانگ ( 1880-1813)
اكنون درباره اينكه وو يوشيانگ چگونه سبك خود را بوجود آورد صحبت مي كنم .
خانواده استاد وو در خدمت حكومت بودند و ايشان در آزمون سلطنتي صاحب جايگاه بالايي شده بود . در خاندان وو پدربزرگهايم همگي شهروندان طبقه بالاي جامعه بودند
و از نظر جايگاه تقريبا مانند ژنرال ها. در همين زمان بود كه يانگ لوچان پس از آموزش نزد چن چانگ چين، به زادگاهش بازگشت. يانگ لوچان شروع به تدريس تاي چي چوان نمود و او و وو يوشيانگ دوستي نزديكي پيدا كردند. در اين زمان نام خاصي براي تاي چي چوان وجود نداشت.
از سبك چن با نامهايي مانند  :
(Long  Fist)  مشت بلند
(Cotton Fist) مشت پنبه اي
(Sticking Fist) و يا مشت چسبنده ياد مي شد.


 پس از اينكه وو يوشيانگ اين هنر را از خانواده يانگ آموخت، به شهرستان ونشيان، شهر ژائوبائو سفر كرد و استادي را يافت با نام چن چين پينگ (1795 - 1868 ). در مدت حضور او در آنجا، برادر وو يوشيانگ، وو چانشين به طور اتفاقي كتابي را در يك فروشگاه نمك يافت، با نام كتاب تاي چي اثر وانگ زونگ يوئه.
 او اين كتاب را به وو يوشيانگ داد و او كتاب را با خود به شهرشان برد. از همين زمان به بعد، يانگ لوچان و وو يوشيانگ شروع به بررسي و سپس پيروي از اصول و نظريه هاي شرح داده شده در آن كتاب نمودند .  آن دو فرهنگ محلي و مهارت هاي رزمي خود را گرد
آوردند و با آموخته هاي خود از چن چانگ چين و چن چين پينگ در هم آميختند و سبك جديدي با نام تاي چي چوان بر اساس تئوري ها و اصول وانگ زونگ يوئه بوجود آوردند. بعدها يانگ لوچان به پكن رفت و شروع به تدريس كرد و از اين زمان بود كه تاي چي چوان رو به گسترش رفت.
در مورد قسمت دوم پاسخم،به تفاوت هاي بين سبك يانگ و وو/هاو مي پردازم .
 استاد يانگ لوچان و استاد وو يوشيانگ دوستان بسيار نزديكي بودند كه با يكديگر مطالعه وتمرين مي كردند و دانش خود را با يكديگر در ميان مي گذاشتند و بر اساس اصول وانگ
زونگ يوئه تاي چي چوان را بوجود آوردند. با استفاده از آنچه در چن جياگو و ژائوبائو فراگرفته بودندو در هم آميختن آن با تكنيك هاي رزمي محلي شهر يونگ نيان و با هدايت و بر اساس اصول وانگ زونگ يوئه دست به تغييراتي زدند و تمامي حركات جهشي و كوبشي، سخت و سريع را كنار گذاشتند. آنها اين حركات را با تاكيد خود بر
نرمي( Softness) جايگزين ، كردند.

- در همين زمان بود كه حركات بسيار آرام شدند؟

- استاد: بله. اين كار يك شبه به سرانجام نرسيد بلكه يك فرآيند تدريجي بود . در
آغاز هر دو سبك يانگ و وو برخي حركات پرشي داشتند ولي حركات كوبشي از همان ابتداي كار حذف گرديدند.

- به چه دليل آنها اين نوع حركات را كنار گذاشتند؟

- استاد: آنها اين كار را با اثر پذيري از مفاهيم و اصول وانگ زونگ يوئه به انجام رساندند و پايه و بنياد جديدي براي حركات بوجود آورن .  درست است كه آنها در ابتدا سبك چن را آموخته بودند ولي در آن زمان كتاب وانگ زونگ يوئه و اصول بنيادي آن براي اساتيد خاندان چن ناشناخته بود.
 اين نكته بسيار مهمي است : هنر هاي رزمي براي موجوديت و تكامل، نياز به اصول و پايه هاي تئوريك دارند. دوم اينكه چگونه اين موارد در عمل نشان داده مي شوند؟ و چگونه اجرا مي شوند؟ هر دو سبك يانگ و وو در شهر يونگ ن يان بوجود آمده و تكامل يافتند و شروع آنها با استفاده از فرم سبك چن تکنیک، "با تنبلي ردا را كنار زدن" بود كه به تکنیک "تعقيب دم پرنده " تبديل و به تکنیک  "كمان را بكش و ببر را هدف قرار ده" ختم مي شدند، بنابراين هر دو از نظر ساختار، از ابتدا تا انتها، مشابه هستند. سبك چن قديمي با فرم "جنگاور ملازم بودا هاون مي كوبد" شروع مي شد و فرم متفاوتي بود .
در سالهاي سپسين   وو جيان چوئن ( 1870 -1942)
 و سون  لوتانگ ( 1861 - 1932) سبكهاي خود را بر اساس سبك يانگ بوجود آوردند و به همين دليل فرمهاي آنها شباهت زيادي به يكديگر دارند .
 نكته سوم كه مايلم به آن اشاره كنم در خصوص تويي شو مي باشد . در سبك چن در روزگاران قديم وقتي به تويي شو مي پرداختند تنها يك تكنيك پايه اي و حركت رفت و
برگشتي ساده بود. يانگ لوچان اين تكنيك اوليه را با خود به شهر گوانگ فو آورد و به
تكامل و به وجود آوردن تكنيك هاي مربوط به آن، با جزئيات بيشتر پرداخت . خاندان
يانگ از تدريس هنرهاي رزمي روزگار خود را مي گذراند و به همين سبب تجربه اي بسيار
ژرف و روش هاي آموزشي بسيار موثري را در اختيار داشتند. سبك وو/هاو نيز الگوهاي
پيچيده اي از تويي شو را بوجود آورد. اين دو در پيشبرد و توسعه تويي شو و آموزش سلاح
ها تاثيري بزرك و بسزا داشتند. در حقيقت پديدآورندگان تاي چي چوان يانگ لوچان و وو يوشيانگ هستند.

- اين دو استاد دوستان نزديكي بودند و در يك شهر مي زيستند. آيا فرمهايي كه امروز به ما رسيده است حاصل تلاش مشترك اين دو نفر است؟

- استاد: بله، آنها با هم كار مي كردند و اسامي مشترك بسياري را نيز به كار بردند و با وجود اينكه دو سبك متفاوت هستند، شباهت هاي بسياري دارند

دليل مطرح كردن اين سوال از اين روست كه بسياري از هنرجويان بر اين باورند كه تاي چي چوان توسط يانگ لوچان بوجود آمد و ما بايد نسبت به سهم خاندان وو در توسعه و تكامل تاي چي چوان آگاه باشيم و آن را ارج نهيم.

- استاد: شايد دليل اينكه دستاوردها و تلاشهاي خاندان وو چندان براي عموم شناخته شده نيست، اين باشد كه اين خاندان بر خلاف خاندان يانگ، كه همگي اساتيد حرفه اي
هنرهاي رزمي بودند و تدريس شغل آنها بود، براي گذران زندگي به تدريس وابسته نبودند. رابطه افراد دو خاندان با يكديگر بسيار نزديك بود.به سبب همين دوستي هنگامي كه يانگ
لوچان براي تدريس به پكن رفت توسط وو يوشيانگ به دربار معرفي شد.

- از همين طريق يانگ لوچان به شهر ممنوعه راه پيدا كرد؟

- استاد: در واقع برادر وو يوشيانگ به حكومت وقت خدمت مي كرد و او را به گارد سلطنتي به عنوان استاد هنرهاي رزمي معرفي كرد. بدون اين دوستي خانوادگي، چنين
معرفي صورت نمي گرفت.

- اين بخش بسيار مهمي از تاريخ توسعه تاي چي چوان است.

- استاد: اكنون مايلم در مورد اينكه چرا سب ك ما وو /هاو ناميده شده، توضيح دهم. خاندان وو بسيار ثروتمند و از طبقه اشراف محلي بود. تدريس تاي چي چوان براي آنها
به منزله حرفه نبود. همگي افرادي تحصيل كرده بودند و براي ساليان متمادي مردان ارتش بودند. به همين سبب وو يوشيانگ تحقيق در زمينه هنرهاي رزمي را بس يار دوست مي داشت . بعدها در دوران شورش تايپينگ( 1850-1864 ) بسياري از شهرها مجبور به تشكيل  نيروهاي حفاظتي در برابر شورشيان بودند. رهبري نيروهاي محافظ در گوانگ فو بر عهده وو يوشيانگ بود

در دوران شورش تايپينگ، ايا وو يوشيانگ مردم شهر گوانگ فو را با استفاده از اين تكنيك هاي جديد آموزش مي داد؟

- استاد: بر اساس سوابق تاريخي، سندي دال بر اين آموزش وجود ندارد. يكي از برادرزاده هاي وو يوشيانگ نيز در ارتش بود و سربازان خود را تعليم مي داد. دولت چينگ بابت
خدمات وو يوشيانگ در دوران شورش تايپينگ، لقب مخصوصي را به او اعطا نمود. پس به سبب شخصيت خاصي كه داشت، وو يوشيانگ عاشق تحقيق و كند و كاو درهنرهاي رزمي بود و در اين زمنه از  چهرهاي بارز در يونگ نيان بود.
بعدها او سه نفر را به شاگردي پذيرفت. اولين نفر لي يي يو( 1832-1892 )، برادر زاده ارشد او بود، نفر دوم ديگر برادرزاده او لي چيشان بود كه با لي يي يو برادر بودند و
نفر سوم يانگ بانخو   فرزند دوم يانگ  لوچان بود( 1837-1892)
 در آن زمان يانگ لوچان در پكن بسر مي برد و خانواده او در شهر گوانگ فو بودند . يانگ بانخو نزد استاد خود وو يوشيانگ مشغول آموختن بود و تاي چي چوان را نيز از ايشان فرا گرفت. به همين خاطر است كه در تاريخ خاندان يانگ، به لحاظ تاريخي، دو سبك وجود
داشته است، يكي مشهور به كالبد (قالب) بزرگ و ديگري مشور به كالبد (قالب) كوچك . زماني كه يانگ بانخو بيست سال داشت به پكن رفت و او نيز در ارتش مشغول به آموزش شد و تا رده ششم از هفت رده ارتقا ع پيدا كرد. وو يو شيانگ در گوانگفو باقي ماند و به تحقيق و توسعه تئوري تاي چي جوان ادامه داد. تئوري تاي چي از سه منبع بدست آمد، نخست وانگ زونگ يوئه، سپس وو يوشيانگ و در نهايت لي يي يو. لي يي يو يك رزمي
كار حرفه اي نبود اما شاگردي داشت به نام هاو وي جن (1920-1849 ).
او كسي بود كه سبك وو را به عموم معرفي كرده و گسترش داد.

- آيا او هم نسل يانگ چنگ فو بود و در همان زمان تدريس مي كرد؟

- استاد: بله، آنها متعلق به يك نسل بودند اما هاو وي جن كمي مسن تر از يانگ چنگ فو بود. به همين سبب است كه سبك ما را وو/ هاو مي نامند. به دليل اين كه هاو وي
جن كسي بود كه اين سبك را به عموم مردم آموزش داد و علاوه بر اين بايد راهي يافت مي شد تا اين سبك وو از سبك وو كه توسط وو جيان چوئن شكل يافته بود، در زبان انگليسي، متمايز گردد .
اولين كتاب راهنماي سبك وو تاي چي چوان توسط نوه هاو وي جن، هاو شائورو به رشته تحرير در آمد .
وجه تمايز بين سبك يانگ و سبك وو اين است كه در خاندان يانگ آموزه ها از نسلي به نسل بعدي منتقل شد و اين هنر در داخل خاندان به تكامل رسيد در حالي كه سبك وو يوشيانگ يا همان سبك وو/هاو به اين صور ت بين نسل هاي خاندان وو منتقل نگرديد چراكه خاندان وو از اين طريق امرار معاش نمي كرد. در حقيقت سبك وو توسط هاو وي شان توسعه داده شد و سه نسل  متمادي در اين خاندان از نسلي به نسل ديگر منتقل
 گرديد .
 استاد نسل دوم، هاو يوئرو ( 1935-1877)  نخست در شهر يونگ نيان به تدريس پرداخته و سپس به شانگهاي رفت. استاد نسل سوم، هاو شائورو ( 1983-1907 ) نيز در شانگهاي اقامت گزيد .
بنابراين اين سبك وو توسط خاندان هاو گسترش يافت . اين پاسخ من به سوال اول شما بود. دليل محبوبيت و توفيق تاي چي چوان حاصل همكاري و تلاشهاي وو يوشيانگ و
يانگ لوچان مي باشد . از زمان يانگ لوچان اصول و روشهاي تمريني بسيار كارا و موثري در خاندان يانگ توسعه داده شد. سهم وو/هاو در توسعه و تكميل تئوري هاي تاي چي چوان بوده است. نسل هاي سپسين اين دو خاندان با همكاري يكديگر تئوري و تمرينات را با يكديگر آميختند و سطح آم وزش و تمرينات را ارتقا دادند. اينجا در شهر يونگ نيان، تاي چي چوان تنها با ادامه دادن تكنيك هاي سبك چن توسعه پيدا نكرد. آنها در سيستم سبك چن آموزش ديدند اما به طراحي مجدد و بوجود آوردن فرم هاي جديد پرداختند . اين
مطلب براي ما اهميت خاصي داشته و من زمان زيادي به مطالعه در مورد توسعه و تكامل تاي چي چوان گذراندم.
چگونه مي توان بين سبك هاي مختلف هنرهاي زرمي تفاوت قائل شد؟

نخست به برسي تئوري ها مي پردازيم. دوم، چگونگي اجراي فرم ها در نظر گرفته مي شود و در آخر روشهاي آموزش آن هنر.آين سه نكته ما را در تشخيص تفاوت ها ياري مي
كنند. براي نمونه بسياري از ورزشها از توپ استفاده مي كنند : بسكتبال، بيس بال و پينگ پنگ. تفاوت آنها در چيست؟ قوانين متفاوتند، بازي ها متفاوتند و روش هاي آموزش تفاوت دارند . منظور من  نيز همين است، هنر هاي رزمي بسيار زيادي در سرزمين چين وجود دارند اما چطور مي گوييم كه اين باگوا و آن يكي شائولين مي باشد؟ به همين سه دليلي كه گفته شد. از نقطه نظر من تاي چي چوان تنها از چن جياگو سرچشمه نگرفته است. دو تن از نياكان ما پس از  آموختن سبك چن، بازگشته و هنر رزمي جديدي به نام
تاي چي چوان را بوجود آوردند و شهر گوانگ فو محل تولد آن مي باشد. البته با سبك چن ارتباط دارد ولي اين تنها يك انتقال ساده نبوده است. بعدها زماني كه در دهه 1950 چن فاكه در پكن مشغول آموزش دادن بود، بحث ها و مناظره هاي بسياري صورت گرفت در
خصوص اينكه آيا سبك او واقعا تاي چي چوان بوده يا خير، به دليل اينكه سه معيار ذكر شده در آنها بسيار متفاوت از يكديگر بودند. چيزي كه در سبك چن وجود نداشت هر يك از 13 انرژي حركتي و تئوري هاي وانگ زونگ يوئه بود.
 
-من فقط يك سوال ديگر دارم، در ضمن تحقيقات خود، استاد وو، در مورد وانگ زونگ يوئه به چه مطالبي برخورديد؟ او اهل كجا بوده؟ آيا چيزي در مورد پيشينه او و آموزه هاي او وجود دارد؟

- استاد: اين سوال را نمي توان به روشني پاسخ داد . فقط چند نكته ي اوليه را در مورد ايشان مي دانيم . او اهل استان شانگ زي بوده و در دوران چيائو لونگ از سلسله
چينگ مي زيسته. تئوري هاي او بر پايه ي هن ر هاي رزمي محلي آن زمان در شانگ زي استوار است. چيزي كه امروزه از او بر جا مانده تنها تئوري ها و نظريات اوست و هيچ اثري در مورد نحوه اجراي تكنيك هاي او در دست نيست. يانگ لوچان و وو يو شيانگ از تئوري
هاي او بهره برده، با آنچه از خاندان چن آموخته بودند در هم آميختند و تاي چي چوان را بوجود آوردند . آنها در ادامه نيز اين هنر نوپا را با استفاده از تئوري هاي وانگ زونگ يوئه بهبود بخشيدند.

- بسيار ممنون از وقت شما و مطالب ارزشمندي كه در خصوص تاريخچه تاي چي چوان در اختيار ما قرار داديد.

*استاد وو ونهان يكي از بزرگترين اساتيد وو/هاو تاي چي چوان و نسل پنجم خاندان وو مي باشد. به سبب تحقيقات گسترده و ژرف وي در زمينه
تاريخچه پيدايش، توسعه و تكامل تاي چي و انتشار مقالات متعدد (بيش از 200 مقاله)، در اين زمينه در مجلات و كتب معتبر هنرهاي رزمي، لقب
"قلم جامعه هنرهاي رزمي" به وي اعطا شده است. ايشان سهم بسزايي در گسترش و افزايش محبوبيت تاي چي در سراسر جهان داشته اند.
*يادداشت مترجم و بر گرفته از خبرنامه همايش بين المللي "تاي چي چوان، سلامتي، آموزش و تبادل فرهنگها"، وابسته به انجمن بين المللي يانگ
تاي چي چوان تحت نظارت خاندان يانگ

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی