پرینت

یین و یانگ

یکی از معانی که به کلمه "چی"  میتوان اطلاق کرد، "تنفس نفس زندگی" است.اصل پویا و زنده ای که در زبان انگلیسی معادلی برای آن یافت نمیشود.
 جهان ملموس و عینی چکیده ای از چی است."ژانگ ژای" می گوید: هنگامی که چی متمرکز میشود، شکل ها به وجود می آیند.
در طبیعت، یانگ عرصه آسمان و هوا و یین قلمرو زمین و زندگی گیاهی است.یانگ اوج میگیرد، یین در قعر سیر میکند. یانگ جاری، سبک بال و پر شور و حرارت است، یین آرام، اسرار آمیز و بی پرواست. یانگ باعث بروز تغییر میشود، یین ثبات را تداوم میبخشد.
آتش نمایانگر یانگ و مظهر یین آب است.این نیرو های طبیعی مکمل، در بشر هم به صورت موثر دیده میشوند.
برای درکی راحت تر، این نیرو ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.اما باید درکی از وابستگی متقابل آن ها با یکدیگر داشت.تعادل  پویای بین این نیرو ها مهم تر از کمیت انهاست.


در بدن انسان یانگ به عنوان زمینه فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و فوق کلیوی شناخته میشود.سیستم عصبی سمپاتیک منابع را برای فعالیت آماده میکند، به محرک ها پاسخ میدهد و فرد را آماده حرکت و فعالیت میکند.یین به صورت رشته مکمل فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک و قشر فوق کلیوی در بدن وجود دارد که دنیای درونی تغذیه، ثبات و ذخیره مواد غذایی را رهبری میکند.تعادل بین یین و یانگ به صورت تعادل نسبی بین این دو شاخه سیستم عصبی است که یک رابطه پویاست.
یین نقطه ثبات بدن را تامین میکند،.دریاچه آرام درون ماست که آرامش و سر زندگی را سبب میشود.میتوان از طریق مدیتیشن، آرامش و توجه به دنیای درون با یین مرتبط شد.این نیروبا استراحت کافی و آرامش تقویت میشود و تحریک بیش از حد نیز باعث تحلیل آن میشود.
یانگ به "اراده"، یعنی نیروی مشوق درون ما مرتبط است و سوخت تمامی فرایند های متابولیک را فراهم میکند.همان طور که سوخت لازم برای زندگی را فراهم میکند و اعتماد به نفس و قاطعیت را خلق میکند.از طریق حرکت و فعالیت، هدفمند بودن و انگیزش رشد میکند. کمبود یانگ اغلب در طحال و کلیه نشانه های خود را بروز می دهد .  کمبود انرژی چی , باعث ایجاد نشانه های سرما  , رخوت و سستی در ارگان مربوطه می شود .
هنگامی که یین به مدت طولانی نقصان یابد، یانگ نیز از کمبود انرژی افت میکند.این اتفاق در خستگی های طولانی مدت تر و عمیق تر که در فرهنگ امروز رایج شده است عادی است.فراوانی انرژی یانگ به صورت گرمای فیزیکی و سر زندگی ، سوخت و ساز قوی وقدرت و اراده بالا آشکار میشود.تمایل جنسی قوی است و قدرت اراده جسورانه است. قاطعیت زندگی شخص را فرا میگیرد تا جایی  که او را به تکاپوتشویق میکند. توانایی او را در جهت راه برد زندگی افزایش میدهد، باعث ایجاد رقابت میشود و به او کمک میکند تا انگیزه را به راحتی پیدا کند.سرما، سطح انرژی پایین، و کمبود انگیزه از نتایج انرژی یانگ پایین است.سوخت و ساز نیز کاهش می یابد و تمایل شخص را به سمت سستی و رخوت سوق میدهد.
مواد سیال بدن شامل انرژی یین است.مایعات درون سلولی که مواد غذایی و پیغام ها را به سر تا سر بدن میفرستند.
فراوانی انرژی یین به صورت ذخیره فیزیکی عمیق و توانایی برای دوباره پر کردن انرژی فیزیکی و ذهنی بدن ظهور میشود. بدن بارور، خلاق و سازنده است و ذهن آرام و پذیراست.
کمبود انرژی یین باعث میشود که شخص نتواند آرامش را در سیستم بدن خود جاری کند.خستگی عمیق و ریشه دار میشود و سیستم عصبی استحکام خود را از دست می دهد .ممکن است تمایل به سمت ایجاد گرما و خشکی نیز به وجود بیاید