پرینت

آیین نامه چی کُنگ ورزشی - سلامتی

آیین نامه چی کنگ سلامتی

 

با اقتباس از انجمن چی کنگ سلامتی چین

Chinese Health Qigong Association

و تمرینات مورد تایید دانشگاه  TCM پکن

Beijing TCM University

 

اولین آیین نامه چی کنگ سلامتی ـ ورزشی

مصوب کمیته فنی تای چی مورخ ۹۳.۹.۱۹

 

 

 

به نام خدا

 

طبق مصوبه کمیسیون چی کنگ کمیته فنی تای چی ٬ مقرر گردید در آیین نامه یکپارچه چی کنگ سلامتی ٬ چهار تمرین اصلی زیر تا نشان مشکی به صورت اجباری در دستور کار باشگاه های چی کنگ سلامتی قرار گیرد :

-      تمرینات لیان گونگ شی بافا Liangong Shibafa

-      تمرینات هشت قطعه زربفت ابریشم ‌Baduan Jin

-      تمرینات چی کنگ پنج حیوان Wu Qin Xi

-      تمرینات اصوات در چی کنگ Liu Zi Jue

و در موارد آزمون دان های فنی ٬ مربیان می توانند از سرفصل های مورد تایید کمیته فنی ٬ مواردی را انتخاب کرده و به آموزش بپردازند .

آیین نامه زیر نیز بر اساس تمرینات اجباری فوق طراحی شده و برخی موارد اختیاری نیز در این آیین نامه قرار گرفته است .

 

خلاصه بخش های اجباری آیین نامه به شرح زیر می باشد :

6~1Shibafa Chien

   Liu Zi Jue 1

   Wu Qin Xi   1

نشان زرد

12~6Shibafa Chien

Liu Zi Jue 2

Wu Qin Xi 2

نشان سبز

18~12Shibafa Chien

Liu Zi Jue 3

Wu Qin Xi 3

نشان آبی

6~1Shibafa Hao

Liu Zi Jue 4

Wu Qin Xi 4

نشان بنفش

12~6Shibafa Hao

Liu Zi Jue 5

Wu Qin Xi 5

نشان قهوه ای

18~12Shibafa Hao

Liu Zi Jue 6

Wu Qin Xi فرم کلی

نشان قرمز

18~1Shibafaست کامل

 

Baduan jin   ست کامل

نشان مشکی

 

 

موارد آموزش و  آزمون سطح یک - نشان زرد

 

-          تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۶ حرکت از سری اول چی ان شی بافا

-          تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ حرکت اول

         ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت اول 

 -نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی مقدماتی چی کنگ

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ

-          روش رها سازی و وانهادگی در وضعیت ایستاده ساکن

-         حد اقل دوره آموزش سه تا شش ماه

 

تذکر مهم:هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0

 

 

موارد آزمون سطح دو- نشان سبز

-       تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۱۲  حرکت ( ۶ حرکت دوم ) از سری اول چی ان شی بافا

-       تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ حرکت دوم

     ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت دوم 

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی سطح ۲ از تنظیم بدن

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی  چی کنگ  سطح ۲

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ  حداقل ۲ گام با تشخیص مربی 

-          روش رها سازی و وانهادگی در وضعیت ایستاده ساکن  سطح ۲

     ـ‌ آموزش روش صحیح تنفس شکمی

-         حد اقل دوره آموزش سه تا شش ماه

 

  تذکر مهم:هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند

 

 

   موارد آزمون سطح سه نشان آبی

 

 -          تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۱۸ حرکت  سری اول چی ان شی بافا (ست کامل)  

-          تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ حرکت سوم

         ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت سوم 

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی  سطح ۳ از تنظیم بدن

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی  چی کنگ  ٬ استقرار های تعادلی و تمرکزی

 -         اجرای گامهای پایه چی کنگ  حداقل ۲ گام جدید با تشخیص مربی

-          روش رها سازی و وانهادگی در وضعیت متحرک   سطح ۱

     ـ‌تمرینات دائویین برای تقویت عضلات مرکزی بدن -٬ ۲ حرکت از سری اول

-         حد اقل دوره آموزش سه تا شش ماه

 

 

تذکر مهم: هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0

 

     موارد آزمون سطح چهار نشان بنفش

 

-          تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۶ حرکت از سری دوم    خوا  شی بافا  
       به همراه مرور حرکات قبل

-          تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ حرکت چهارم

         ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت چهارم 

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی    تنظیم تنفس  سطح ۱

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی  چی کنگ  استقرار های تعادلی و تمرکزی سطح ۲

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ  حداقل ۲ گام جدید با تشخیص مربی

-          روش رها سازی و وانهادگی در وضعیت متحرک  سطح ۲

-   --تمرینات هشت قطعه زربفت ابریشم سری اول استاندارد    ۲ حرکت

    ـ‌ تمرینات دائویین برای تقویت عضلات مرکزی بدن ٬-۴ حرکت از سری اول

    ـ‌ فرمهای شنا در خشکی ۲ حرکت

-          حد اقل دوره آموزش شش تا نه ماه

 

 تذکر مهم: هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0

 

 

موارد آزمون سطح پنج نشان قهوه ای

 

 -          تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۱۲ حرکت از سری دوم    خوا  شی بافا
          به همراه مرور حرکات قبل

-          تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ حرکت پنجم

         ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت پنجم 

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی    تنظیم تنفس  سطح ۲

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ  مرور گامهای قبل با اجرای نکات پیشرفته تر و رها سازی

    ـ فرمهای شنا در خشکی ۴ حرکت

-       ـ حد اقل دوره آموزش شش تا نه ماه

-        

-        

 

تذکر مهم: هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0

 

 

  

      موارد آزمون سطح شش نشان قرمز

 

-          تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۱۸ حرکت از سری دوم خوا  شی بافا (ست کامل)
        به همراه مرور حرکات قبل

-          تمرینات چی کنگ پنج حیوان ـ فرم کلی تمامی حرکات

         ـ تمرینات لیو زی جوئه ( تمرینات صوتی تنفسی چی کنگ) ـ حرکت ششم 

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی    تنظیم ذهن سطح ۱

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی مقدماتی چی کنگ  استقرار های تعادلی و تمرکزی سطح ۳

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ  با تنظیمات تنفس و ذهن

     ـ‌فرمهای شنا در خشکی ۶ حرکت

-         حد اقل دوره آموزش شش تا نه ماه

 

تذکر مهم: هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0

   

      موارد آزمون سطح هفت نشان مشکی

 

-      تمرینات لیان گنگ شی بافا ٬ ۶ حرکت از سری سوم شو  شی بافا (ست کامل)  

-          به همراه مرور حرکات قبل با تنفس صحیح

-          تمرینات چی کنگ هشت قطعه زربفت ابریشم (با دوان جین)  - ست کامل ایستاده

-نحوه صحیح ایستادن و استقرار در وضعیت وو چی   با تنظیم بدن ٬ تنفس و ذهن به صورت صحیح

-         تمرینات تعادلی ، و تمرکزی مقدماتی چی کنگ  استقرار های تعادلی و تمرکزی سطح ۴

-         اجرای گامهای پایه چی کنگ  با تنظیمات بدن و تنفس و ذهن

-     ـ فرمهای شنا در خشکی ۸ حرکت

 -         حد اقل دوره آموزش شش تا نه ماه

 

 

 

تذکر مهم: هنر جویان عزیزی که درد یا مشکل خاصی در هر عضو بدن خود دارند که مانع انجام برخی تمرینها میشود لطفا قبل از شروع ازمون مربی ممتحن خود را مطلع نمایند0